Algemene voorwaarden

Definities

Blom Houtbewerking: gevestigd te Hoogblokland onder KvK nr. 11062014.
Klant: degene met wie Blom Houtbewerking een overeenkomst is aangegaan.
Partijen: Blom Houtbewerking en klant samen.
Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Blomhoutbewerking.

Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Aanbiedingen en offertes

Aanbiedingen en offertes van Blom Houtbewerking zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Een aanbod of offerte is maximaal 1 maand geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.

Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.

Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeenkomen.

Aanvaarding

Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Blom Houtbewerking slechts na schriftelijke (of elektronische) bevestiging van de klant.

Prijzen

Alle prijzen die Blom Houtbewerking hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

Alle prijzen op die Blom Houtbewerking hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Blom Houtbewerking ten alle tijde wijzigen.

Betalingen en betalingstermijn

Producten en diensten geleverd door Blom Houtbewerking, na de geleverde producten en diensten krijgt de consument een factuur waar een betalingstermijn op staat van 14 dagen.

Gevolgen niet tijdig betalen

Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Blom Houtbewerking  gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Blom Houtbewerking.

Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Blom Houtbewerking zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Blom Houtbewerking, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Blom Houtbewerking te betalen.

Eigendomsvoorbehoud

Blom Houtbewerking blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Blom Houtbewerking op grond van wat voor met Blom Houtbewerking  gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.

Tot die tijd kan Blom Houtbewerking zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.

Indien Blom Houtbewerking een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Blom Houtbewerking het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

Levering

Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

Levering vindt plaats bij Blom Houtbewerking, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Blom Houtbewerking het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.

Levertijd

Door Blom Houtbewerking  opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Transportkosten

Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Verpakking en verzending

Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Blom Houtbewerking niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Blom Houtbewerking, bij gebreke waarvan Blom Houtbewerking niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

Montage/Installatie

Hoewel Blom Houtbewerking zich inspant alle montage en/of installatiewerkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren, draagt hij hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid behalve in het geval van opzet of grove schuld.

Garantie

De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.

Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

Blom Houtbewerking  garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld, hout is een natuurproduct en wij kunnen dan ook niet garanderen dat het hout 100% houtworm e.d. vrij is. Wij zijn hier dan ook niet aansprakelijk voor.

Blom Houtbewerking geeft  geen garantie op de levensduur van meubelen, dit is afhankelijk van de plaats van gebruik en de afwerking. Het kan voorkomen dat het hout gaat werken, dit is vooraf niet in te schatten en hangt af van de plaats waar het meubel komt te staan. Denk hierbij aan factoren als warmte en vochtigheid.

Ruilen

Ruilen is alleen mogelijk als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

Alleen standaard producten kunnen geruild worden, maatwerk is hiervan uitgesloten.

Ruilen vindt plaats binnen 14 dagen na aankoop tegen overlegging van de originele factuur

Het product is nog niet gebruikt

Klachten

De klant dient een door Blom Houtbewerking geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Blom Houtbewerking daarvan zo spoedig mogelijk van op de hoogte te stellen. (binnen 5 werkdagen)

Ingebrekestelling

De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Blom Houtbewerking.

Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Blom Houtbewerking ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Recht op ontbinding

De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Blom Houtbewerking toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.

Wijziging algemene voorwaarden

Blom Houtbewerking is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

Blom-Houtbewerking-Algemene-voorwaarden-en-bedrijfsinformatie
Algemene voorwaarden
    Add a header to begin generating the table of contents